AKIT
English Eesti

mean

keskmine

olemus
(a) kontekstist sõltuv keskväärtus
(b) = aritmeetiline keskmine

ülevaade
https://en.wikipedia.org/wiki/Mean

väike keskmisesõnastik
arithmetic mean -- aritmeetiline keskmine
arithmetic-geometric mean -- aritmeetilisgeomeetriline keskmine
arithmetic-harmonic mean -- aritmeetilisharmooniline keskmine
average -- keskmine (statistikas: keskväärtus, mediaan vm)
Cesàro mean -- Cesàro keskmine
Chisini mean -- Chisini keskmine
chronological mean -- aegkeskmine
contraharmonic mean -- kontraharmooniline keskmine
cubic mean -- kuupkeskmine
elementary symmetric mean -- elementaarsümmeetriline keskmine
expectation -- ooteväärtus, oode
f-mean -- f-keskmine
generalized f-mean -- üldistatud f-keskmine
geometric mean -- geomeetriline keskmine
geometric-harmonic mean -- geomeetrilisharmooniline keskmine
grand mean -- üldkeskmine
harmonic mean -- harmooniline keskmine
Heinz mean -- Heinzi keskmine
Heronian mean -- Heroni keskmine
identric mean -- eksponentkeskmine
interquartile mean -- kvartiilhaardekeskmine
Kolmogorov mean -- Kolmogorovi keskmine
Lehmer mean -- Lehmeri keskmine
logarithmic mean -- logaritmkeskmine
mean of a function -- funktsiooni keskväärtus
mean of angles -- nurkkeskmine
mean of cyclical quantities -- tsükkelkeskmine
moving average -- libisev keskmine
Neuman-Sándor mean -- Neumani ja Sándori keskmine
power mean -- astekeskmine
Pythagorean mean -- Pythagorase keskmine
quadratic mean -- ruutkeskmine
quasi-arithmetic mean -- kvaasiaritmeetiline keskmine
root mean square -- ruutkeskmine
Rényi's entropy -- Rényi'entroopia
spherical mean -- sfääriline keskmine
statistical mean -- statistiline keskmine
Stolarsky mean -- Stolarsky keskmine
trimmed mean = truncated mean -- kärbendkeskmine
truncated mean -- lõikekeskmine
weighted arithmetic mean -- kaalutud aritmeetiline keskmine
weighted average -- kaalutud keskmine
weighted geometric mean -- kaalutud geomeetriline keskmine
weighted harmonic mean -- kaalutud harmooniline keskmine

vt ka
- aritmeetiline keskmine
- geomeetriline keskmine
- harmooniline keskmine
- kaalutud keskmine
- lõikekeskmine
- ruutkeskmine