AKIT
English Eesti

GHS (1)

GHS

( = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, Ühtne ülemaailmne kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteem)

olemus
- liigitab ja määratleb kemikaalidest tulenevad ohud ning
- nende spetsifitseerimise (sealhulgas ohutuskaardina) ja märgistuse

kaassüsteem
transportimisel rakendatakse ADR liigitust ja märgistust

ülevaateid
https://www.slideshare.net/JauRobert/globally-harmonized-system-of-classification-and-labelling-of-chemicals

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.353.01.0001.01.EST&toc=OJ:L:2008:353:TOC

märgistus
- signaalsõna Danger (Oht) või Warning (Ettevaatust)
- piktogramm
- ohumäärang

ghs1.png
ghs-2.png

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:11014:ed-1:v1:en