AKIT
English Eesti

national identification number

isikukood

olemus
numberkood elanike identifitseerimiseks,
eri maades eri vormingu ja otstarbega,
kantakse isikut tõendavatesse dokumentidesse

näide
- sotsiaalkindlustusnumber

Eestis
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019128
In English:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/522032019005/consolide

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/National_identification_number