AKIT
English Eesti

process (1)

protsess

olemus
(1a) üksteisest sõltuvate
protseduuride jada
, mis
- tarbib ressursse (töötajate aega, seadmeid, energiat, raha)
- muundab sisendolemid (andmed, materjali, detailid vm) ettemääratud väljundolemiteks, mis võivad olla
teiste protsesside sisendolemid
- tuleneb organisatsiooni tegevusest
- tal on vastutav omanik
- ta sooritamiseks on määratud selged rollid ja kohustused
- ta sooritus on mõõdetav

ISO/IEC 2382:
ettemääratud sündmusejada,
piiritletud oma otstarbe või toimega,
mis saavutatakse etteantud tingimustel

ISO 9000, ISO 22300, ISO/IEC 27000,
ISO/IEC/IEEE 24765 jt:
omavahel seotud või interakteerivate tegevuste kogum,
mis muundab lähtematerjali tulemusteks
= set of interrelated or interacting activities that transforms inputs into outputs

ISO/IEC 27041:
meetodi teostus operatsiooni(de)na

ISO/IEC 27043:
ühise sihiga ja ajaliselt piiratud tegevuste kogum
https://en.wikipedia.org/wiki/Process

(1b) täitmisel olev
arvutiprogramm(iosa)

ISO/IEC 2382:
ettemääratud sündmusejada
kogu programmi või ta osa täitmisel
https://en.wikipedia.org/wiki/Process_(computing)

(1c) olekute või seisundite jada
Wiktionary:
3. A path of succession of states through which a system passes.

vt ka
- ametiprotsess
- biomeetriahõiveprotsess
- biomeetriaprotsess
- biomeetriavalmenduse protsess
- distsiplinaarprotsess
- elutsükkel
- jõudeprotsess
- juhuslik protsess
- kutseprotsess
- Markovi otsustusprotsess, MDP
- multibiomeetriline protsess
- privileegprotsess
- protsessijuhtimissüsteem
- protsessikaeve
- rakenduse turbehalduse protsess
- riskihalduse protsess
- süsteemiprotsess
- talitlusprotsess
- telgprotsess
- töö (1)
- töö (2)
- töö (3), talitlus
- tööprotsess
- varuprotsess
- äriprotsess