AKIT
English Eesti

life cycle

elutsükkel

olemus
kontekstist sõltuv olemi ajaline järgustik
https://en.wikipedia.org/wiki/Life_cycle

ISO/IEC 12207, ISO/IEC/IEEE 15288 jt:
süsteemi, toote, teenuse või muu tehisolemi
areng algatamisest kõrvaldamiseni

ISO 21500:
määratletud järgustik projekti algusest lõpuni

CC jm:
objekti (näiteks toote või süsteemi)
ajas eksisteerimise järkude jada

ISO/IEC 19944, ISO/IEC 29110:
süsteemi, toote, teenuse, projekti
või muu tehisolemi
areng algatamisest kõrvaldamiseni

standardjärgud (ISO/IEC TS 24748)
- algatusjärk (concept stage)
- arendusjärk (development stage)
- valmistusjärk (production stage)
- kasutusjärk (utilization stage)
- toejärk (support stage)
- kõrvaldusjärk (retirement stage)

standardprotsessid
(i) süsteemiprotsessid:
leppeprotsessid
--- hankimine
--- tarnimine
projektivõimaldus
--- elutsüklimudeli haldus
--- taristu haldus
--- projektiportfelli haldus
--- Inimressursihaldus
--- kvaliteedihaldus
projektiprotsessid
--- projekti plaanimine
--- projekti hindamine ja juhtimine
--- otsusehaldus
--- riskihaldus
--- konfiguratsiooni haldus
--- teabehaldus
--- mõõtmine
tehnilised protsessid
--- huvipoolenõuete määratlemine
--- süsteeminõuete analüüs
--- arhitektuuri projekteerimine
--- teostamine
--- integratsioon
--- kvalifitseerimistestimine
--- tarkvara installimine
--- tarkvara vastuvõtu toetamine
--- tarkvara käitus
--- tarkvara hooldus
--- tarkvara kõrvaldamine
(ii) tarkvaraprotsessid:
teostamine
--- teostusprotsess
--- nõuete analüüs
--- arhitektuuri projekteerimine
--- detailprojekteerimine
--- konstrueerimine
--- integratsioon
--- kvalifitseerimistestimine
abiprotsessid
--- dokumentatsiooni haldus
--- konfiguratsiooni haldus
--- kvaliteedi tagamine
--- verifitseerimine
--- valideerimine
--- läbivaatus
--- auditeerimine
--- probleemide lahendamine
taaskasutus
--- valdkonnatehnika protsess
--- taaskasutuse varade haldus
--- taaskasutuse kava haldus

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:12207:ed-1:v1:en
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_12207

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:15288:ed-1:v1:en
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_15288

https://www.techstreet.com/standards/ieee-iso-iec-15289-2019?product_id=2008390

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:24748:-4:ed-1:v1:en

vt ka
- andmebaasi elutsükli haldus
- elutsükli mudel
- elutsükli määratlus
- nõrkuse elutsükkel
- rakenduse turbe elutsükli etalonmudel
- süsteemiarenduse elutsükkel
- teabe elutsükli haldus