AKIT
English Eesti

interbase cross-usage of data (in Estonia)

andmete ristkasutus

olemus
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019076
Karistusregistri seadus
§ 14. Andmete ristkasutus
Registrile seadusega antud ülesannete täitmiseks on registri volitatud töötlejal lubatud esitada elektroonilisi päringuid teistele riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudele ja saada sealt andmeid

in English:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/501042019021/consolide
Criminal Records Database Act
§ 14. Interbase cross-usage of data
The processor of the database is permitted to make electronic queries and obtain information from other state or local government databases in order to perform the functions assigned thereto by law.