AKIT
English Eesti

interoperability

koostalitlusvõime

Õ:kohati käibiv mitmesuguse tähendusega ja alusverbita ("koos võima"?) ebareeglipärane moodustis "koosvõime" on eksitav

olemus
ISO 12855, ISO/TR 14639, ISO/TS 19299, ISO/TS 27790, ISO/IEC TR 1000, 17788, 26683 jt:
süsteemide või komponentide võime
läbipaistvalt vahetada teavet ja
saadud teavet vastastikku kasutada:
- näiteks programmide võime vahetada andmeid
ühiste failivormingute ja protokollide kaudu
- pole sama mis koosoluvõime või ühilduvus
- koostalitlusvõime on kvalitatiivne või kvantitatiivne

ISO 22397: eri süsteemide ja organisatsioonide võime töötada koos, st koos talitleda

ISO 22400: kahe või mitme olemi võime vahetada oma ülesannete täitmiseks objekte iga olemi liideses teostatud reeglistiku ja mehhanismide järgi

ISO 21127: erinevate infosüsteemide võime teatada üksteisele mingit osa oma sisust

ISO/IEC 2382, TR 13066: erinevate funktsionaalüksuste võime omavahel suhelda, programme täita või andmeid teisaldada sellisel viisil, mis ei nõua kasutajalt mingeid või peaaegu mingeid teadmisi nende üksuste spetsiifiliste omaduste kohta

ISO/TS 15926: eri tüüpi arvutite, võrkude, operatsioonisüsteemide ja rakenduste võime ilma eelneva suhtluseta toimivalt koos töötada teabevahetuseks kasulikul ja mõttekal viisil

ISO 24534, ISO/TR 37150, ISO/TS 37151: süsteemide võime anda teistele süsteemidele teenuseid, saada neilt teenuseid ja kasutada neid teenuseid toimivaks koos talitlemiseks

ISO/IEC/IEEE 24765, ISO/IEC 25010 (SQuaRE): määr, milleni kaks või suurem arv süsteeme, tooteid või komponente saab teavet vahetada ja vahetatud teavet kasutada

vt ka
- koosoluvõime
- koostalitlus
- ühilduvus