AKIT
English Eesti

data (1)

andmed; andmestik

Õ:erinevalt üldkeelest ei ole informaatikas sama mis teave või informatsioon, nad on vorm, mitte sisu;
andmetel iseenesest ei ole mingit tähendust,
teabe saamiseks tuleb andmeid tõlgendada kontekstis,
nii et nad saaksid tähenduse

olemus
ISO/IEC 2382, ISO/IEC 25000:
teabe taastõlgendatav esitus
formaliseeritud kujul, mis sobib
edastuseks, tôlgenduseks vôi töötluseks
= a reinterpretable representation of information in a formalized manner suitable for communication, interpretation, or processing

ISO/IEC/IEEE 24765:
faktide, kontseptsioonide või käskude esitus,
mis sobib inimestele või automaatseadmetele
edastuseks, tõlgendamiseks või töötluseks
= representation of facts, concepts, or instructions in a manner suitable for communication, interpretation, or processing by humans or by automatic means

ISO/IEC 10746:
teabe esitused, millega tegelevad
infosüsteemid ja nende kasutajad
=the representations of information dealt with by information systems and users thereof

ISO/IEC/IEEE 15939, ISO/IEC 27004:
alusnäitajaile, tuletatud näitajaile ja/või indikaatoritele
antud väärtuste kogum
= collection of values assigned to base measures, derived measures or indicators

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Data

https://svitla.com/blog/data-vs-information

http://www.business2community.com/strategy/difference-data-information-0967136

http://www.differencebtw.com/difference-between-data-and-information/

http://www.differencebetween.info/difference-between-data-and-information

https://www.educba.com/data-vs-information/

vt ka
- andme-, andmete
- abonendi allkirjakontrolliandmed, abonendi SVD
- abonendi allkirjaloomeandmed, abonendi SCD
- ajakirja trükiandmed
- allkirjakontrolliandmed, SVD
- allkirjaloomeandmed
- analoogandmed
- andmestu (1)
- andmestu (2)
- andmestu taasloomine
- andmik
- arvandmed
- autentimisandmed
- avaandmed (1)
- avaandmed (2)
- avalikud andmed
- avatekstandmed
- bioloogiaandmed
- biomeetriaandmed, biomeetrilised andmed
- biomeetriaandmik
- biomeetriapildi andmed
- biomeetrilise kujutise andmed
- biomeetrilised käitumisandmed
- biomeetrilised vahetusandmed
- delikaatsed isikuandmed
- edastusel andmed
- elulooandmed
- elutähtsad luureandmed
- geoandmed
- heitandmed
- hindamisobjekti turvafunktsioonistiku andmed, TSF andmed
- informatsioon
- isikuandmed (1)
- isikuandmed (2)
- jõudeolekus andmed
- jälgandmed
- jääkandmed
- kasutajaandmed
- konfidentsiaalsuskaitstud andmed
- kõik andmed
- kõlvandmed
- kõneandmed
- lendandmed
- liikvel andmed
- linkandmed
- logiandmed
- lähteandmed
- magnetjääkandmed
- makroandmed
- massandmed
- metaandmed
- mikroandmed
- omandkõneandmed
- paroolikontrolli andmed
- pilvteenuse kaasandmed
- pilvteenuse kliendi andmed
- pilvteenuse tarnija andmed
- pärisandmed
- püsiandmed
- relevantandmed
- rikutud andmed
- sertifitseerimisteenuse tarnija allkirjakontrolliandmed, CSP_SVD
- sertifitseerimisteenuse tarnija allkirjaloomeandmed, CSP_SCD
- sihtandmed
- sisendandmed
- suurandmed
- suurandmed teenusena
- taktikalised andmed
- tarbeandmestik
- teave
- tekstandmed
- tervikluskaitstud andmed
- testandmed
- toorandmed
- trükiandmed
- tundlikud andmed
- tundlikud isikuandmed
- tuumandmed
- täisandmed
- tärkandmed
- vabad andmed
- vektorandmed
- väikeandmed
- väljundandmed