AKIT
English Eesti

personal data

isikuandmed (1)

olemus

(1a) standardites
ISO 5127, ISO/TR 14292, ISO/TS 19299:
andmed
(ISO/TS 25237, ISO 22857: igasugune teave)
- identifitseeritud või identifitseeritava
füüsilise isiku kohta
- (ISO/IEC TR 24714:
ükskõik millisel kujul jäädvustatult,
näiteks elektrooniliselt või paberil)
ISO/TR 12859:
poliitilise jurisdiktsiooni
privaatsusseaduste ja -lepetega
määratud andmed elusa
identifitseeritud või identifitseeritava
isiku kohta
ISO/IEC TR 24714 (biomeetria):
suvalisel kujul teave
teadaoleva või tuvastatava isiku kohta,
näiteks
elektrooniliselt või paberil jäädvustatud
ISO/IEC 30124:
andmed elava isiku kohta, keda
saab tuvastada nende andmete põhjal
või koos muu teabega, mis on või saab olla
vastutava töötleja käsutuses
vt ka
- tundlik isikutuvastusteave

(1b) õigusaktides
teadaoleva või tuvastatava
füüsilise isikuga seotud andmed,
mille täpsem määratlus ja liigitus
sõltub vastava maa õigusnormist
EL üldine andmekaitsemäärus:
igasugune teave
tuvastatud või tuvastatava
füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta:
- tuvastatav füüsiline isik on isik,
keda võimaldab
otseselt või kaudselt tuvastada
---- eelkõige selline tunnus nagu
-------- nimi
-------- isikukood
-------- asukohateave
-------- võrguidentifikaator
---- või üks või mitu tunnust, mis on
-------- füüsilised
-------- füsioloogilised
-------- geneetilised
-------- vaimsed
-------- majanduslikud
-------- kultuurilised
-------- sotsiaalsed
vt ka
- delikaatsed isikuandmed
- EL isikuandmete kaitse üldmäärus, GDPR
- isikuandmed (2)
- isikuandmesubjekt
- isikuandmete kaitse seadus (Eesti)
- isikuandmete töötlemine
- isikuandmetega lehekülg
- tundlikud isikuandmed