AKIT
English Eesti

personal data

isikuandmed (1)

olemus
isikuga seotud andmed,
sõltuvalt kontekstist

(1a) standardites
https://www.iso.org/iso-member-data-protection-policy.html
https://www.itgovernance.eu/blog/en/iso-27701-the-new-international-standard-for-data-privacy

ISO 5127, ISO/TR 14292, ISO/TS 19299:
andmed
(ISO/TS 25237, ISO 22857: igasugune teave)
- identifitseeritud või identifitseeritava
füüsilise isiku kohta
- (ISO/IEC TR 24714:
ükskõik millisel kujul jäädvustatult,
näiteks elektrooniliselt või paberil)

ISO/TR 12859:
poliitilise jurisdiktsiooni
privaatsusseaduste ja -lepetega
määratud andmed elusa
identifitseeritud või identifitseeritava
isiku kohta

ISO/IEC TR 24714 (biomeetria):
suvalisel kujul teave
teadaoleva või tuvastatava isiku kohta,
näiteks
elektrooniliselt või paberil jäädvustatuna

ISO/IEC 30124:
andmed elava isiku kohta, keda
saab tuvastada nende andmete põhjal
või koos muu teabega, mis on või saab olla
vastutava töötleja käsutuses

vt ka
- tundlik isikutuvastusteave

(1b) õigusaktides
teadaoleva või tuvastatava
füüsilise isikuga seotud andmed,
mille täpsem määratlus ja liigitus
sõltub vastava maa õigusnormist
https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_data

EL üldine andmekaitsemäärus:
igasugune teave
tuvastatud või tuvastatava
füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta:
tuvastatav füüsiline isik on isik,
keda võimaldab
otseselt või kaudselt tuvastada
- eelkõige selline tunnus nagu
-------- nimi
-------- isikukood
-------- asukohateave
-------- võrguidentifikaator
- või üks või mitu tunnust, mis on
-------- füüsilised
-------- füsioloogilised
-------- geneetilised
-------- vaimsed
-------- majanduslikud
-------- kultuurilised
-------- sotsiaalsed

vt ka
- delikaatsed isikuandmed
- EL isikuandmete kaitse üldmäärus, GDPR
- isikuandmed (2)
- isikuandmesubjekt
- isikuandmete kaitse seadus (Eesti)
- isikuandmete töötlemine
- isikuandmetega lehekülg
- privaatsus
- tundlikud isikuandmed