AKIT
English Eesti

personal data

isikuandmed (1)

(1a) standardites

ISO 5127, ISO/TR 14292, ISO/TS 19299: andmed (või ISO/TS 25237, ISO 22857: igasugune teave) identifitseeritud või identifitseeritava füüsilise isiku kohta (ISO/IEC TR 24714: ükskõik millisel kujul jäädvustatuna, sealhulgas elektrooniliselt või paberil)

ISO/TR 12859: poliitilise jurisdiktsiooni privaatsusseaduste ja -konventsioonidega määratud andmed elusa identifitseeritud või identifitseeritava isiku kohta

ISO/IEC TR 24714 (biomeetria): suvalisel kujul, sealhulgas elektrooniliselt või paberil jäädvustatud teave teadaoleva või tuvastatava isiku kohta

ISO/IEC 30124: andmed elava isiku kohta, keda saab tuvastada ainult nende andmete põhjal või koos muu teabega, mis on või saab olla vastutava töötleja käsutuses

vt ka
- tundlik isikutuvastusteave

(1b) õigusaktides
teadaoleva või tuvastatava füüsilise isikuga seotud andmed, mille täpsem määratlus ja liigitus sõltub vastava maa õigusnormist

EL üldise andmekaitsemääruse järgi: igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta:
- tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada
- eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või
- selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal

vt ka
- delikaatsed isikuandmed
- EL isikuandmete kaitse üldmäärus, GDPR
- isikuandmed (2)
- isikuandmesubjekt
- isikuandmete kaitse seadus (Eesti)
- isikuandmete töötlemine
- isikuandmetega lehekülg
- tundlikud isikuandmed