AKIT
English Eesti

Personal Data Protection Act (Estonia)

isikuandmete kaitse seadus (Eesti)

olemus
lokaalne õigusakt, ei toeta
ISO/IEC 29100 rahvusvahelist standardmudelit
ega inimõiguste deklaratsiooni artiklit 12

https://www.riigiteataja.ee/akt/IKS

In English:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/523012019001/consolide

lokaalne omapära
seaduse 2. peatükk (§ § 4, 5, 6, 7):
- on vastuolus artikliga 12
- põhineb subjektiivsel ja erapoolikul
"avalikul huvil"
- paneb kahju suurust hindama selle tekitaja,
erinevalt näiteks taskuvargusest
- ühe äriala võrdsustab riigi tegevusega
ja annab talle eelise teiste ees

vt ka
- artikkel 12
- avalik huvi
- EL isikuandmete kaitse üldmäärus
- isikuandmed
- isiku eriandmed
- privaatsus
- tundlikud isikuandmed