AKIT
English Eesti

EU General Data Protection Regulation

EL isikuandmete kaitse üldmäärus, GDPR, IaKÜM

Õ:Eesti juristide abistamiseks
rahvusvaheliste lühendite laustõlkimisel:
IõÜd - inimõiguste ülddeklaratsioon
PALO - Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon (NATO)
RSo - Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO)
AÜr - Ameerika Ühendriigid
Ükr - Ühendkuningriik
ÜRHTKO - UNESCO

olemus
Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määrus:
- (EL) 2016/679, 27. aprill 2016
- füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel
- selliste andmete vaba liikumise kohta
- direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta
- jõustus 25.05.2018

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation

https://www.dataiq.co.uk/blog/summary-eu-general-data-protection-regulation

https://www.teachprivacy.com/new-eu-data-protection-regulation-gdpr/

määruse tekst
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

määruse ametlik tõlge
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN