AKIT
English Eesti

information system

infosüsteem

olemus
sõltub kontekstist

standardmääratlusi
ISO/IEC 2382:
teavet andev ja jaotav infotöötlussüsteem
- koos juurdekuuluvate organisatsiooniliste ressurssidega
- sealhulgas koos inim-, tehniliste ja rahaliste ressurssidega

ISO/IEC 27000:
rakendus, teenus, infotehnoloogiline vara või iga muu informatsiooni käitluse komponent

BSI etalonturbes:
taristu-, organisatsiooni-, personali- ja tehnikaobjektid
tööde sooritamiseks infotöötluse mingil rakendusalal
võivad hõlmata
- kogu organisatsiooni
- üksikut struktuuriga liigendatult määratletud ala
----------näiteks osakonda
- ühiseid talitlusprotsesse või rakendusi
---------- näiteks: personaliteabesüsteem

vt ka
- Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing, EISAÜ
- ettevõtteinfosüsteem
- hajus infosüsteem
- infosüsteemid
- Riigi Infosüsteemi amet, RIA
- riigijulgeoleku infosüsteem