AKIT
English Eesti

inner product space

skalaarkorrutisruum

olemus
vektorruum koos selles defineeritud skalaarkorrutisega

näiteid
(i) reaalarvude hulk
kui ühemõõtmeline vektorruum:
arvude x ja y skalaarkorrutis ⟨x,y
on tavaline korrutis x y
(ii) eukleidiline ruum,
kus kahe vektori skalaarkorrutis on
nende vektorite vastavate koordinaatide
korrutiste summa

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Inner_product_space

https://linear.axler.net/InnerProduct.pdf

http://abc.csie.cgu.edu.tw/courses-material/linear_algebra/ch5.pdf