AKIT
English Eesti

fraud

kelmus (1); pettus (2)

olemus
sihilikul pettusel põhinev vargus, sealhulgas
- nimevargus või muu selletaoline kuritegu
- avansikelmus

näiteid
bank fraud -- pangapettus
computer fraud -- arvutikelmus
election fraud -- hääletustulemuste võltsimine
fraud by officer -- ametialane pettus
fraud in fact -- teadlik pettus
fraud in law -- tahtmatu pettus
fraud loss -- pettuskahju
insurance fraud -- kindlustuskelmus

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Fraud
https://fraud.net/d/

Eesti karistusseadustik
§ 209. Kelmus: varalise kasu saamine tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel
§ 210. Soodustuskelmus
§ 211. Investeerimiskelmus
§ 212. Kindlustuskelmus
§ 213. Arvutikelmus: varalise kasu saamine arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise, muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011190
In English:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/522012015002/consolide

vt ka
- kaugkelmus
- kaugmüügikelmus
- kelm
- kelmus (2), tüssamine
- klõpsukelmus
- nigeeria kiri
- nimekelmus
- pettur
- petturlik
- postikelmus
- reklaamikelmus)
- robotkõnekelmus
- sidekelmus
- süsteemikelmus
- telefonikelmus
- ümbersuunamiskelmus
- valimiskelmus