AKIT
English Eesti

punctuation mark

kirjavahemärk

Õ:allkriipsu kohatine nimetamine alljooneks on eksitav
(i) kriips on lühike sirglõik, joon võib olla lõputu ja üldse mitte sirge
(ii) süsteem: sidekriips, mõttekriips, kaldkriips

olemus
kirjapilti struktureeriv märk

näiteid
apostrophe -- apostroof, ülakoma ’
brackets -- sulud
colon -- koolon :
comma -- koma ,
dash -- mõttekriips ―
ellipsis -- väljajätt … ...
exclamation mark-- hüüumärk !
full stop, period -- punkt .
hyphen -- sidekriips ‐
question mark -- küsimärk ?
quotation marks -- jutumärgid ‘ ’ “ ” ' ' " "
semicolon -- semikoolon ;
slash, stroke, solidus -- kaldkriips /
triple point -- kolmikpunkt …
underline, underscore -- allkriips

vt ka_
- diakriitik
- erimärk