AKIT
English Eesti

Public Information Act (Estonia)

avaliku teabe seadus

olemus
sätestab:
- avalikule teabele juurdepääsu tingimused, korra ja viisid ning juurdepääsu võimaldamisest keeldumise alused
- piiratud juurdepääsuga avaliku teabe ja
sellele juurdepääsu võimaldamise korra
teiste seadustega reguleerimata osas
- andmekogude asutamise ja haldamise alused
ning järelevalve andmekogude haldamise üle
- teabele juurdepääsu korraldamise üle
riikliku järelevalve teostamise korra

seaduse tekst
https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014033?leiaKehtiv

full text in English
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/529032019012/consolide

vt ka
- andmekogu (2)
- andmekogude seadus