AKIT
English Eesti

Databases Act (Estonia)

andmekogude seadus (Eesti)

olemus
1997-2008 kehtinud õigusakt,
sätestas riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogu
valdamise, kasutamise ja käsutamise korra ning
riigi, kohaliku omavalitsuse ja eraõigusliku isiku
andmekogu pidamise, andmete väljastamise ja
andmete kasutamise üldalused
= the former Estonian database law,
in force from 1997 to 2008


seaduse tekst
https://www.riigiteataja.ee/akt/745339

vastav uuem õigusakt
- avaliku teabe seadus