AKIT
English Eesti

process (1)

protsess

olemus
(1a) üksteisest sõltuvate protseduuride jada, mis
tarbib ressursse (töötajate aega, seadmeid, energiat, raha)
ja muundab sisendolemid (andmed, materjali, detailid vm) ettemääratud väljundolemiteks, mis võivad olla
teiste protsesside sisendolemid;
tuleneb organisatsiooni tegevusest, tal on vastutav omanik,
ta sooritamiseks on määratud selged rollid ja kohustused
ning ta sooritus on mõõdetav

ISO/IEC 2382, ISO 9000, ISO 22300, ISO/IEC 27000,
ISO/IEC/IEEE 24765 jt:
sisendressursse tulemiteks muundavate omavahel seotud tegevuste kogum
= set of interrelated or interacting activities that transforms inputs into outputs

ISO/IEC 27041:
meetodi teostus operatsiooni(de)na

ISO/IEC 27043:
ühise sihiga ja ajaliselt piiratud tegevuste kogum
https://en.wikipedia.org/wiki/Process

(1b) täitmisel olev arvutiprogramm(iosa)
ISO/IEC 2382:
ettemääratud sündmusejada, mis leiab aset kogu programmi või mingi ta osa täitmisel
= the predetermined course of events that occur during the execution of all or part of a program
https://en.wikipedia.org/wiki/Process_(computing)

(1c) olekute või seisundite jada
Wiktionary, noun:
3. a path of succession of states through which a system passes
https://en.wikipedia.org/wiki/Process_theory

vt ka
- ametiprotsess
- biomeetriahõiveprotsess
- biomeetriaprotsess
- biomeetriavalmenduse protsess
- distsiplinaarprotsess
- elutsükkel
- jõudeprotsess
- juhuslik protsess
- kutseprotsess
- Markovi otsustusprotsess, MDP
- multibiomeetriline protsess
- privileegprotsess
- protsessijuhtimissüsteem
- protsessikaeve
- rakenduse turbehalduse protsess
- riskihalduse protsess
- süsteemiprotsess
- talitlusprotsess
- telgprotsess
- töö (1)
- töö (2)
- töö (3), talitlus
- tööprotsess
- varuprotsess
- äriprotsess