AKIT
English Eesti

dangerous goods

ohtlik kaup; ohtlik veos

olemus
tahkis, vedelik või gaas, mis võib kahjustada inimesi, muid elusorganisme, omandit või keskkonda ning mille käitlust ja vedu reguleeritakse rahvusvaheliste ja riiklike õigusaktidega

ÜRO soovituslikud tüüpeeskirjad
http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev13/13nature_e.html

http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev15/15files_e.html

Eestis reguleerib
https://www.riigiteataja.ee/akt/12883617

märgistus
ohtlikku kaupa identifitseerivad ÜRO-materjalinumber ja selle juurde kuuluv ADR-ohuklass, ohtlikke kemikaale aga GHS-klass