AKIT
English Eesti

dangerous goods

ohtlik kaup; ohtlik veos

olemus
tahkis, vedelik või gaas, mis võib kahjustada
inimesi, muid organisme, omandit või keskkonda
ning mille käitlust ja vedu reguleerivad
rahvusvahelised ja riiklikud õigusaktid

täpsemalt
https://www.slideshare.net/MartsNaDj/dangerous-goods-presentation

https://www.atlasknowledge.com/insights/9-classes-dangerous-goods

https://www.dgiglobal.com/classes/

ÜRO soovituslikud tüüpeeskirjad
http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev13/13nature_e.html

http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev15/15files_e.html

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/unrec/rev17/English/Rev17_Volume1.pdf

Eestis reguleerib
ohtlike veoste autoveo eeskiri
https://www.riigiteataja.ee/akt/12883617

liigitus ja märgistus
ohtlikku kaupa identifitseerivad
ÜRO-materjalinumber ja
selle juurde kuuluv ADR-ohuklass,
ohtlikke kemikaale aga GHS-klass

vt ka
- ohtlik aine