AKIT
English Eesti

cybersecurity (1)

küberturve (1); küberturvalisus

olemus
küberruumi infoturve
(erinevalt infoturbest, mis käsitleb teavet sõltumatult selle vormist, keskendub küberturve digitaalvaradele)

kontekst
paaris spetsiifilises mudelis kasutatav mõiste,
mis on vastuolus ISO sarja 27000 aluseks oleva mudeliga
ja kohati ka enda aluseks olevaga;
sarjas erandlik osa 27032 esindab väga ilmselt
Interneti meelelahutuslikku ja olmelist külge
(sotsiaalvõrke, mänge, poodlust, digitaalraha jms),
mitte eriti korrektsete määratlustega

määratlusi
ISO/IEC 27032:
teabe konfidentsiaalsuse, tervikluse ja käideldavuse
säili(ta)mine küberruumis;
võib hõlmata ka muid omadusi, näiteks
autentsust, jälitatavust, salgamatust ja töökindlust
=
preservation of confidentiality, integrity and availability of information in the Cyberspace
Note. In addition, other properties, such as authenticity, accountability, non-repudiation, and reliability can also be involved.


ISACA Glossary:
infovarade kaitse arvestades ohte informatsioonile,
mida töödeldakse, talletatakse ja edastatakse
võrgustatud infosüsteemides
=
the protection of information assets by addressing threats to information processed, stored, andtransported by internetworked information systems

ülevaateid
https://www.quora.com/Whats-the-difference-between-cyber-security-and-information-security

https://www.ecpi.edu/blog/whats-difference-between-network-security-cyber-security

https://www.secureworks.com/blog/cybersecurity-vs-network-security-vs-information-security

https://www.ntsc.org/assets/pdfs/cyber-security-report-2020.pdf

vt ka
- küberkaitse
- küberturve (2)
- küberturve (3)
- küberohutus