safety data sheet

kemikaali ohutuskaart

olemus
GHS-süsteemile vastav kemikaali ohtude andmik,
mõnevõrra maaspetsiifiline

Euroopa Liidus kehtivas variandis on alljärgnevad jaotised

1 Aine või segu ning firma või ettevõtte identifitseerimisandmed
1.1 Toote identifikaator
1.2 Asjassepuutuvad teadaolevad ja vastunäidustatud kasutusviisid
1.3 Ohutuskaardi väljaandja andmed
1.4 Hädaabitelefoni number
2 Ohtude identifitseerimisandmed
2.1 Aine või segu liik
2.2 Märgise elemendid
2.3 Muud ohud
3 Koostis, teave koostisosade kohta
3.1 Ained
3.2 Segud
4 Esmaabimeetmed
4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus
4.2 Tähtsaimad sümptomid ja toimed, kohesed ja hilisemad
4.3 Viivitamatu arstliku tähelepanu ja erikäsitluse vajaduse näidustus
5 Tuletõrjemeetmed
5.1 Kustustusmaterjal
5.2 Aine või segu tekitatavad eriohud
5.3 Nõuanded tulekustutajaile
6 Pihkumisjärgsed meetmed
6.1 Isiklikud ettevaatusabinõud, kaitsevahendid, hädaprotseduurid
6.2 Keskkonnakaitse ettevaatusabinõud
6.3 Kogumise ja puhastuse meetodid ja materjalid
6.4 Viited teistele jaotistele
7 Käitlemine ja ladustus
7.1 Ohutu käitlemise ettevaatusabinõud
7.2 Ohutu ladustuse tingimused, sealhulgas kõik ühitamatused
7.3 Spetsiifilised lõppkasutused
8 Kokkupuutetõrje ja individuaalkaitse
8.1 Reguleerimisparameetrid
8.2 Kokkupuutetõrje
9 Füüsikalised ja keemilised omadused
9.1 Teave füüsikaliste ja keemiliste põhiomaduste kohta
9.2 Muu teave
10 Stabiilsus ja reaktiivsus
10.1 Reaktiivsus
10.2 Keemiline stabiilsus
10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus
10.4 Tingimused, mida vältida
10.5 Ühitamatud materjalid
10.6 Ohtlikud lagunemissaadused
11 Mürgisusteave
11.1 Teave mürgise toime kohta
12 Ökoloogiateave
12.1 Mürgisus
12.2 Püsivus ja lagunduvus
12.3 Bioakumulatiivsus
12.4 Liikuvus pinnases
12.5 Keskkonnatoime hindamistulemused
12.6 Muud kahjulikud toimed
13 Kõrvaldusteave
13.1 Jäätmekäitluse meetodid
14 Veoteave
14.1 ÜRO-number
14.2 ÜRO-numbrile vastav veosenimetus
14.3 Transpordiohtude klassid (vt ADRADR)
14.4 Pakkerühm
14.5 Keskkonnaohud
14.6 Kasutaja eri-ettevaatusabinõud
14.7 Nõuded hulgiveole erieeskirjade järgi
15 Regulatiivteave
15.1 Aine- või seguspetsiifilised ohutust, tervishoidu ja keskkonda puudutavad õigusaktid
15.2 Keemilise ohutuse hinnang
16 Muu teave


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Safety_data_sheet

https://echa.europa.eu/-/guidance-on-the-compilation-of-safety-data-sheets

https://www.cirs-reach.com/REACH/REACH_SDS_Safety_Data_Sheet.html

(In Estonian:)
https://echa.europa.eu/documents/10162/22372335/downstream_sds_et.pdf/57ea411a-9d18-4dce-99f3-48fee554912e

näiteid
http://msds-eu.com/images/eks/en.pdf

vt ka
- ohutus

Toimub laadimine

safety data sheet

kemikaali ohutuskaart

olemus
GHS-süsteemile vastav kemikaali ohtude andmik,
mõnevõrra maaspetsiifiline

Euroopa Liidus kehtivas variandis on alljärgnevad jaotised

1 Aine või segu ning firma või ettevõtte identifitseerimisandmed
1.1 Toote identifikaator
1.2 Asjassepuutuvad teadaolevad ja vastunäidustatud kasutusviisid
1.3 Ohutuskaardi väljaandja andmed
1.4 Hädaabitelefoni number
2 Ohtude identifitseerimisandmed
2.1 Aine või segu liik
2.2 Märgise elemendid
2.3 Muud ohud
3 Koostis, teave koostisosade kohta
3.1 Ained
3.2 Segud
4 Esmaabimeetmed
4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus
4.2 Tähtsaimad sümptomid ja toimed, kohesed ja hilisemad
4.3 Viivitamatu arstliku tähelepanu ja erikäsitluse vajaduse näidustus
5 Tuletõrjemeetmed
5.1 Kustustusmaterjal
5.2 Aine või segu tekitatavad eriohud
5.3 Nõuanded tulekustutajaile
6 Pihkumisjärgsed meetmed
6.1 Isiklikud ettevaatusabinõud, kaitsevahendid, hädaprotseduurid
6.2 Keskkonnakaitse ettevaatusabinõud
6.3 Kogumise ja puhastuse meetodid ja materjalid
6.4 Viited teistele jaotistele
7 Käitlemine ja ladustus
7.1 Ohutu käitlemise ettevaatusabinõud
7.2 Ohutu ladustuse tingimused, sealhulgas kõik ühitamatused
7.3 Spetsiifilised lõppkasutused
8 Kokkupuutetõrje ja individuaalkaitse
8.1 Reguleerimisparameetrid
8.2 Kokkupuutetõrje
9 Füüsikalised ja keemilised omadused
9.1 Teave füüsikaliste ja keemiliste põhiomaduste kohta
9.2 Muu teave
10 Stabiilsus ja reaktiivsus
10.1 Reaktiivsus
10.2 Keemiline stabiilsus
10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus
10.4 Tingimused, mida vältida
10.5 Ühitamatud materjalid
10.6 Ohtlikud lagunemissaadused
11 Mürgisusteave
11.1 Teave mürgise toime kohta
12 Ökoloogiateave
12.1 Mürgisus
12.2 Püsivus ja lagunduvus
12.3 Bioakumulatiivsus
12.4 Liikuvus pinnases
12.5 Keskkonnatoime hindamistulemused
12.6 Muud kahjulikud toimed
13 Kõrvaldusteave
13.1 Jäätmekäitluse meetodid
14 Veoteave
14.1 ÜRO-number
14.2 ÜRO-numbrile vastav veosenimetus
14.3 Transpordiohtude klassid (vt ADRADR)
14.4 Pakkerühm
14.5 Keskkonnaohud
14.6 Kasutaja eri-ettevaatusabinõud
14.7 Nõuded hulgiveole erieeskirjade järgi
15 Regulatiivteave
15.1 Aine- või seguspetsiifilised ohutust, tervishoidu ja keskkonda puudutavad õigusaktid
15.2 Keemilise ohutuse hinnang
16 Muu teave


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Safety_data_sheet

https://echa.europa.eu/-/guidance-on-the-compilation-of-safety-data-sheets

https://www.cirs-reach.com/REACH/REACH_SDS_Safety_Data_Sheet.html

(In Estonian:)
https://echa.europa.eu/documents/10162/22372335/downstream_sds_et.pdf/57ea411a-9d18-4dce-99f3-48fee554912e

näiteid
http://msds-eu.com/images/eks/en.pdf

vt ka
- ohutus

Palun oodake...

Tõrge

safety data sheet

kemikaali ohutuskaart

olemus
GHS-süsteemile vastav kemikaali ohtude andmik,
mõnevõrra maaspetsiifiline

Euroopa Liidus kehtivas variandis on alljärgnevad jaotised

1 Aine või segu ning firma või ettevõtte identifitseerimisandmed
1.1 Toote identifikaator
1.2 Asjassepuutuvad teadaolevad ja vastunäidustatud kasutusviisid
1.3 Ohutuskaardi väljaandja andmed
1.4 Hädaabitelefoni number
2 Ohtude identifitseerimisandmed
2.1 Aine või segu liik
2.2 Märgise elemendid
2.3 Muud ohud
3 Koostis, teave koostisosade kohta
3.1 Ained
3.2 Segud
4 Esmaabimeetmed
4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus
4.2 Tähtsaimad sümptomid ja toimed, kohesed ja hilisemad
4.3 Viivitamatu arstliku tähelepanu ja erikäsitluse vajaduse näidustus
5 Tuletõrjemeetmed
5.1 Kustustusmaterjal
5.2 Aine või segu tekitatavad eriohud
5.3 Nõuanded tulekustutajaile
6 Pihkumisjärgsed meetmed
6.1 Isiklikud ettevaatusabinõud, kaitsevahendid, hädaprotseduurid
6.2 Keskkonnakaitse ettevaatusabinõud
6.3 Kogumise ja puhastuse meetodid ja materjalid
6.4 Viited teistele jaotistele
7 Käitlemine ja ladustus
7.1 Ohutu käitlemise ettevaatusabinõud
7.2 Ohutu ladustuse tingimused, sealhulgas kõik ühitamatused
7.3 Spetsiifilised lõppkasutused
8 Kokkupuutetõrje ja individuaalkaitse
8.1 Reguleerimisparameetrid
8.2 Kokkupuutetõrje
9 Füüsikalised ja keemilised omadused
9.1 Teave füüsikaliste ja keemiliste põhiomaduste kohta
9.2 Muu teave
10 Stabiilsus ja reaktiivsus
10.1 Reaktiivsus
10.2 Keemiline stabiilsus
10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus
10.4 Tingimused, mida vältida
10.5 Ühitamatud materjalid
10.6 Ohtlikud lagunemissaadused
11 Mürgisusteave
11.1 Teave mürgise toime kohta
12 Ökoloogiateave
12.1 Mürgisus
12.2 Püsivus ja lagunduvus
12.3 Bioakumulatiivsus
12.4 Liikuvus pinnases
12.5 Keskkonnatoime hindamistulemused
12.6 Muud kahjulikud toimed
13 Kõrvaldusteave
13.1 Jäätmekäitluse meetodid
14 Veoteave
14.1 ÜRO-number
14.2 ÜRO-numbrile vastav veosenimetus
14.3 Transpordiohtude klassid (vt ADRADR)
14.4 Pakkerühm
14.5 Keskkonnaohud
14.6 Kasutaja eri-ettevaatusabinõud
14.7 Nõuded hulgiveole erieeskirjade järgi
15 Regulatiivteave
15.1 Aine- või seguspetsiifilised ohutust, tervishoidu ja keskkonda puudutavad õigusaktid
15.2 Keemilise ohutuse hinnang
16 Muu teave


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Safety_data_sheet

https://echa.europa.eu/-/guidance-on-the-compilation-of-safety-data-sheets

https://www.cirs-reach.com/REACH/REACH_SDS_Safety_Data_Sheet.html

(In Estonian:)
https://echa.europa.eu/documents/10162/22372335/downstream_sds_et.pdf/57ea411a-9d18-4dce-99f3-48fee554912e

näiteid
http://msds-eu.com/images/eks/en.pdf

vt ka
- ohutus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!