AKIT
English Eesti

English Article 12

Eesti artikkel 12

ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis, kuulutab õigust privaatsuse, perekonna, kodu, kirjavahetuse, au ja maine puutumatusele ning õigust seaduse kaitsele selle meelevaldse rikkumise eest

lokaalseid iseärasusi
- Eesti põhiseaduses on prioriteetide järjestus teistsugune

- privacy vasteks on Eesti juriidikas "eraelu"; võrdle: privaatsus

- Eesti andmekaitseseadus vabastab ühe äritegevusala selle artikli järgimise kohustusest