AKIT
English Eesti

English ADR (1)

Eesti ADR

( = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe) ohtlike kaupade riikidevahelist vedu reguleeriv ning nende materjalide liigitust ja tähistust määratlev 1957. a. ÜRO egiidi all sõlmitud kokkulepe

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2015/15contentse.html

https://www.riigiteataja.ee/akt/110062011019

ADR-klassid:
adr1.png
adr2.png
adr3.png