AKIT
English Eesti

English axiom

Eesti aksioom

ISMS kontekstis: põhjapanev infoturvapoliitika nõue, arhitektuuriprintsiip või reegel; standardis ISO/IEC 27002 määratletud 39-st juhtimiseesmärgist tulenevad 39 aksioomi on aluseks infoturbe poliitikasätetele, standarditele, protseduuridele, suunistele ja meetmetele