AKIT
English Eesti

advanced electronic signature

elektrooniline direktiivallkiri, e-direktiivallkiri

olemus
prTS 419221: e-allkiri, mis vastab järgmistele eurodirektiivi 1999/93/EC artikli 2.2 nõuetele:
- on üheselt seotud allakirjutanuga
- võimaldab tuvastada allakirjutanut
- luuakse vahenditega, mida allakirjutanu saab hoida oma ainukontrolli all
- seotakse andmetega, mille juurde ta kuulub, nii, et iga nende andmete järgnev muutmine on avastatav

direktiiv 1999/93
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999L0093&from=EN

ETSI standard
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/319400_319499/31941102/02.01.01_60/en_31941102v020101p.pdf