AKIT
English Eesti

advanced electronic signature

elektrooniline direktiivallkiri, e-direktiivallkiri

olemus
prTS 419221:
eurodirektiivi 1999/93/EC artiklile 2.2 vastav e-allkiri:
- on üheselt seotud allakirjutanuga
- võimaldab tuvastada allakirjutanut
- loomise vahendid saavad olla
allakirjutanu ainukontrolli all
- seotakse allakirjutatud andmetega nii,
et nende iga järgnev muutmine on avastatav

direktiiv 1999/93
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999L0093&from=EN

ETSI standard
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/319400_319499/31941102/02.01.01_60/en_31941102v020101p.pdf