AKIT
English Eesti

authorised processor (Estonia)

volitatud töötleja (Eesti)

Eestis
Eesti isikuandmete kaitse seaduse järgi:
füüsiline või juriidiline isik või
riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus,
kes töötleb isikuandmeid
vastutava töötleja tellimisel

vt ka
- volitatud töötleja (ISO, EL)