AKIT
English Eesti

active security testing

turvalisuse aktiivtestimine

olemus
NIST SP 800-115:
turvalisuse testimine, mis
sisaldab otsest interaktsiooni testimisobjektiga,
näiteks talle andmepakettide saatmist
=
security testing that involves direct interaction with a target, such as sending packets to a target

vt ka
- aktiivluure