AKIT
English Eesti

axiom

aksioom

(a) üldkeeles: tõestuseta tõeseks loetav väide

(b) loogikas, maemaatikas: muude väidete tuletamise aluseks tõestuseta võetav väide

(c) infoturbes: põhjapanev infoturvapoliitika nõue, arhitektuuriprintsiip või reegel;
standardis ISO/IEC 27002 määratletud 39-st juhtimiseesmärgist tulenevad 39 aksioomi on aluseks infoturbe poliitikasätetele, standarditele, protseduuridele, suunistele ja meetmetele