AKIT
English Eesti

ADR (1)

ADR

( = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe)

olemus
ohtlike kaupade riikidevahelist vedu reguleeriv ning nende materjalide liigitust ja tähistust määratlev 1957. a. ÜRO egiidi all sõlmitud kokkulepe

täpsemalt
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2015/15contentse.html

https://www.riigiteataja.ee/akt/110062011019

ADR-klassid
adr1.png
adr2.png
adr3.png