AKIT
English Eesti

asset

vara (1)

Õ:loenduv (st mitmust võimaldav) on vara (nagu ka ware) ainult eraldi sõnana, mitte aga liitsõnade (näiteks tarkvara, priivara -- nagu ka software, freeware) koostises

olemus
ISO 28002, 55000, ISO/IEC 13335, 21827, 30300:
miski, millel on organisatsiooni jaoks väärtus
(mõnes kontekstis ka isiku või riigi jaoks); näiteks
- teave
- andmed
- tarkvara
- füüsiline vara (taristu, hoone, riistvara, sisseseade vm)
- rahaline vara
- teenus
- inimressurss (inimesed, kvalifikatsioon, oskused, kogemused)
- oskusteave
- mitteaineline vara (maine, kuvand jms);

ISO/IEC 27032:
miski, millel on isiku, organisatsiooni või riigi jaoks väärtus

ISO/IEC 19770, ISO 55000:
objekt, ese või olem, millel on organisatsioonile tegelik või potentsiaalne väärtus, kusjuures
- väärtus võib olla aineline või ainetu, rahaline või mitte, sisaldab riskide ja kohustuste arvessevõttu ning võib vara elutsükli eri järkudes olla positiivne või negatiivne
- füüsiliste varade hulka kuuluvad harilikult seadmed, varustus ja kinnisvara, ainetute hulka näiteks laenud, kaubamärgid, digitaalvarad, kasutusõigused, litsentsid, intellektuaalomandiõigused, maine, lepingud
- varaks võib lugeda ka varasüsteemiks nimetatavat varade kogumit

CC:
olem, mis hindamisobjekti omanikule on eeldatavalt väärtuslik

vt ka
- aineline vara
- ainetu vara
- füüsiline vara
- tarkvarakesksete varade haldus
- tarkvaraline vara
- tundlik vara
- vara (2)
- -vara
- varade haldus
- varade inventuur
- varade loend